|

Geotermalna voda

 

Geotermalnu vodu, kao izuzetan prirodni resurs moguće je koristiti za :

 • Toplifikaciju naseljenih mjesta
 • Grijanje staklenika za proizvodnju povrća, cvijeća i ljekovitog bilja
 • Sportsko – rekreativno – banjske namjene
 • Piće

Geotermalna voda je obnovljivi izvor energije i zadovoljava sve ekološke uslove u toku eksploatacije.Geotermalnu vodu nalazimo ispod površine zemlje u izuzetno velikim rezervoarima na različitim dubinama, a u rijetkim slučajevima ona izbija i na samoj površini. Razvijene zemlje u svijetu, a i zemlje u razvoju koriste geotermalnu energiju. U razvijenim zemljama gdje je cijena energije realna (tržišna), geotermalne elektrane mogu proizvoditi struju po istoj cijeni kao i konvencionalne elektrane. Drugi vidovi korišćenja geotermalne energije su grijanje stambenih, poslovnih i drugih objekata, ulica i kolovoza. Ti sistemi grijanja su efikasni, ekonomični i dobra alternativa konvencionalnim sistemima grijanja.

 

Na širem području Slobomira izvedena su detaljna hidro-geoloska istrazivanja, koja pokazuju da postoje bogati izvori geotermalne vode. Istražna bušotina u Dvorovima, koji su udaljeni 10-tak kilometara od Slobomira, posjeduje vodu temperature 73°C na dubini od 1200 metara. Raspoloživa projektna dokumentacija pokazala je da je prognozna temperatura vode na području grada Slobomira je oko 80° C na dubini od oko 1800 metara, a oko 95°C na dubini od 2500 metara i više. Prema izvršenim analizama, radi se o obnovljivim resursima geotermalne vode, među najbogatijim u Evropi. Projektna dokumentacija se pokazala tačnom, te je na području grada Slobomira krajem 2009. godine završeno bušenje prve namjenske geotermalne bušotine GD-2 u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, na dubini od 1.800 m sa temperaturom od 75°C, te je ugrađena pumpa za duboku bušotinu koja obezbjeđuje izliv od 60 l/s, čiji kapacitet omogućava grijanje oko 110.000 m² stambenog i poslovnog prostora.


Kompanija ‘’Slobomir’’ posjeduje:

 • Građevinsko zemljište u vlasništvu sa primarnom infrastrukturom, površine od 46 hektara
 • Usvojene urbanističke, regulacione planove i drugu neophodnu projektnu dokumentaciju
 • Ugovor o koncesiji za eksploataciju geotermalne vode na području Slobomira-Popovi – Jezera - Obranak koji je potpisan sa Vladom Republike Srpske na period od 30 godina. Ovim ugovorom predviđena je izgradnja 7 istražno-eksploatacionih bušotina, od kojih je jedna (GD-2 u Slobomiru) već završena
 • Ugovor o koncesiji za eksploataciju malomineralne pijaće vode na području grada Slobomira koji je potpisan sa Vladom Republike Srpske, takođe na period od 30 godina. Kompanija „Slobomir“ je do sada izbušila 3 bunara hladne vode:

Prvi bunar, naziva IEB-1, dubine 54 m, korisi se za potrebe Slobomira u potpunosti ( kao pijaća voda).

Drugi bunar, IEB-2, dubine 120m, voda se planira za snadbijevanje svih bazena u akva parku.

Treći bunar, IEB-3, dubine 90m. Voda iz ovog bunara je ispitana sa aspekta fizičko-hemijske, radiološke i mikrobiološke ispravnosti od strane Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske i prema dobijenim rezultatima analizirani uzorak zadovoljava propise Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće i Zakona o vodama, te je epidemiološki i zdravstvno ispravna i može se koristiti za piće.

Ova voda se planira koristiti za punjenje vode i sokova u fabrici u Slobomiru.

Protok vode ova tri bunara iznosi oko 60 litara u sekundi.

Pored gore navedenog, Kompanija posjeduje i sljedeće projekte izrađene od strane Rudarsko-Geološki Fakultet iz Beograda:

 • Projekat o geološkim i geotehničkim podlogama za razvoj grada Slobomira
 • Projekat detaljnih hidrogeotermalnih istraživanja na području Slobomir-Popovi-Jezera-‘’Obranak’’ u cilju utvrđivanja uslova i eksploatacije termalnih voda i geotermalne energije radi njihovog korištenja za toplifikaciju i druge svrhe
 • Glavni rudarski projekat izrade bušenih bunara za eksploataciju podzemne malomineralne pijaće vode na lokaciji grada Slobomira
 • Projekat dopunskih hidro-geoloških istraživanja za prekategorizaciju rezervi podzemnih malomineralnih pijaćih voda i nalazišta na lokalitetu grada Slobomira
 • Projekat eksploatacije podzemni-izdanskih voda pomoću vertikalno bušenog bunara IB-1-HG za potrebe grada Slobomira
 • Elaborat o rezervama podzemnih malomineralnih pijaćih voda

Postojeća geotermalna bušotina u Slobomiru GD-2 sa već koristi u svrhu grijanja postojećih objekata u Slobomiru, a u planu je da se koristi i za sljedeće projekte:

 • Eksploataciju u Fabrici za punjenje i pakovanje vode za piće i proizvodnju sokova koja bi se gradila  u Slobomiru
 • Turistički i sportsko-rekreativni centar vodenog parka koji se gradi u okviru grada Slobomira
 • Grijanje stambeno-poslovnog prostora
 • Grijanje staklenika i plastenika ( proizvodnju zdrave hrane, ljekovitog bilja i cvijeća)
 • Banjsko- rekreativne svrhe
 • Proizvodnju ekološke električne energije u termo-centralama. S obzirom na vrste termo-centrala očekivati je da će se kod nas moći koristiti:

-Elektrane kod kojih se vrela voda trenutno pretvara u paru kada se oslobodi pritiska koji vlada u rezervoaru, tj. pri pritisku koji je niži od pritiska rezervoara. Snaga pare se koristi za pogon turbine koja, pak, pokreće generator. Nakon prolaska kroz turbinu para se kondenzuje i voda se vraća u rezervoar preko bušotina da bi se ponovo zagrijala, što znači da ovo predstavlja jedan zatvoreni ciklus.

-Elektrane koje rade na binarnom sistemu. One koriste vrele vode nižih temperatura. Toplotna energija geotermalne vode koristi se za zagrijavanje drugih tečnosti koje imaju niže temperature ključanja kao što su izopentan, izobutan, tečni ugljen dioksid ili rastvor amonijaka u vodi. Topla voda u izmjenjivačima toplote svoju toplotu predaje tzv. radnom fluidu koji prelazi u paru i širi se. Ta para zatim pokreće turbine i generator. Sistemi koji rade na binarnom ciklusu biće u bliskoj budućnosti najzastupljeniji u geotermalnim elektranama pošto koriste geotermalne vode nižih temperatura. Elektrane koje koriste binarni ciklus rade u zatvorenom sistemu, što znači da nema emisije u vazduh i nakon prolaska kroz izmjenjivač toplote voda se vraća natrag u rezervoar.

Elektrane na bazi geotermalne energije ne sagorijevaju fosilna goriva da bi proizvodila struju tako da nema emisije štetnih gasova. Geotermalne pare i vrele vode prirodno ne sadrže veće koncentracije sumporvodonika i drugih gasova, a ni hemikalije koje mogu biti štetne po čovjekovu okolinu.
Ove elektrane oslobađaju male količine ugljendioksida koji se stvara u termo elektranama istog kapaciteta koje sagorijevaju fosilna goriva (ugalj, zemni gas, nafta). Geotermalne elektrane, s druge strane, emituju neznatne količine sumpornih komponenti u odnosu na elektrane koje sagorijevaju ugalj ili naftu. Elektrane koje koriste geotermalnu energiju u odnosu na one koje koriste fosilna goriva su u prednosti u sljedećem:

- Nema transporta goriva do elektrana, niti transporta pepela do mjesta za odlaganje

- Nema potrebe za izgradnjom cjevovoda

- Nema potrebe za izgradnjom skupih saobraćajnica, koje bi bile potrebne za transport tečnih goriva

- Nema zagađenja voda i vazduha.

Naša Kompanija je otvorena za sve oblike saradnje u vezi sa korištenjem geotermalne vode, a posebno je zainteresovana za partnerski odnos na realizaciji gore navedenih projekata.

 

Tuesday the 22nd. Aqua City 2012. Sva prava zadržana.. Best online poker sites - All rights reserved.