|

Novi grad Slobomir

 

Novi grad Slobomir se nalazi na obali rijeke Drine, Opština Bijeljina (oko 8 km od Bijeljine) u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, na magistralnom putu Banjaluka-Brčko – Bijeljina - Pavlovića most – Šabac - Beograd. Oblast grada Slobomira se ističe po svojim izvanrednim prirodnim bogatstvima: plodna zemlja, pijaća voda,  geotermalna voda (od 75°-80° C) na dubini od približno 1800 m. 

Nosilac izgradnje  novog grada na rijeci Drini Slobomira je Kompanija „Slobomir“, čiji su osnivači gospoda Mira i Slobodan Pavlović, biznismeni koji vec 45 godina žive i rade u Čikagu. Slobomir je grad slobode i mira, a mi često kažemo da je to grad za 22. vijek. Grad se prostire na površini od 45 ha u prvoj fazi uređenog građevinskog zemljišta, koje je vlasništvo Kompanije Slobomir, a na osnovu Urbanističkog i Regulacionog plana usvojenih od strane državnih organa, sa tendencijom daljeg širenja na prostor od oko 300 ha, gdje je predvidjeno da grad bude sa obje strane rijeke Drine i da spaja Republiku Srpsku sa Srbijom. Geografski položaj grada je veoma povoljan i ima određene ekološke prednosti. Ovo područje nije zagađeno, a sam grad leži na geotermalnoj vodi, koja će se koristiti za grijanje cijelog grada.Grad leži na nasipu od nabijenog šljunka na koti 94 i sa potpornim zidovima  i obezbjeđenjem kosina radi zaštite od hiljadugodišnjih nadzemnih voda. Izuzetan položaj grada Slobomira se ogleda i u činjenici da se on nalazi na tromeđi tri države: Republike Srpske, Bosna i Hercegovina, Republike Srbije i Republike Hrvatske. Širi prikaz lokacije grada Slobomira možete vidjeti na mapi br. 1. Takođe, bitan podatak je da u krugu od 80 km oko Slobomira gravitira oko 1.850.000 stanovnika, a prema podacima Zavoda za statistiku.

Grad je po Urbanističkom planu podijeljen tako da zadovoljava potrebe biznisa i stanovanja svih stanovnika Slobomira - bez obzira na godine. Tu su objekti za individualno i porodično stanovanje, zgrade posebnih namjena - kultura, sport i slično, zatim parkovi, zgrade za školstvo, zdravstvo, administraciju. Naravno, kompletno rješenje propraćeno je i drugim rekreativnim sadržajima kao što su pješačke i biciklističke zone.

SADAŠNJA FAZA NASTAVKA IZGRADNJE GRADA SLOBOMIRA:

- IZRADA NASIPA ZA CJELOKUPAN PROSTOR GRADA SLOBOMIRA

Na osnovu izvršenih geološko inženjerskih ispitivanja izraden je projekat i geološke geomehaničke studije prema kojima je za obezbijedenje fundiranja i zaštite od podzemnih i nadzemnih voda cjelokupan prostor grada potrebno izdići na kotu 94 metra nadmorske visine.

Projektovana kota postiže se skidanjem prirodnog humusnog sloja, zbijanjem podtla i nasipanjem i valjanjem slojeva šljunka do projektovane zbijenosti.

Ovaj postupak je do sada obavljen na površini od oko 15 hektara. Za nasipanje ostaje oko 30 hektara površine grada za što je potrebno iskopati, prevesti, nasuti i obraditi oko 1 000 000 m³ šljunka.

 

- IZGRADNJA DALEKOVODA 35 KV I TRAFO STANICE 35 KV U SLOBOMIRU

U skladu sa dosadašnjom izgradnjom grada Slobomira izgrađena je dalekovodna mreža 10 KV sa odgovarajućom trafo stanicom, što je bilo dovoljno za početnu fazu napajanja grada električnom energijom. Za realizaciju budućih objekata potrebno je izraditi dalekovodnu mrežu za dovod električne energije jačine 35 KV sa odgovarajućom trafostanicom.

U saradnji sa ZDP '' Elektro Bijeljina'' izrađen je projekat o zajedničkom finansiranju izgradnje dalekovoda od TS ''Bijeljina 3'' do TS ''Dvorovi'', a za liniju od TS ''Dvorovi'' do TS ''Slobomir'' predloženo je, takođe, zajedničko finansiranje Kompanije ''Slobomir'' i ZDP „Elektro Bijeljina“, za koju su pribavljene potrebne dozvole i saglasnost.

 

- TOPLIFIKACIJA GRADA SLOBOMIRA

Geotermalna istraživanja na ovom području izvršena od strane Rudarsko geološkog fakulteta u Beogradu, pokazala su izuzetno bogatstvo geotermalne energije iz tople podzemne vode.

Za toplifikaciju poslovnih i stambenih objekata grada Slobomira za potrebe realizacije ovog projekta planirana je izgradnja tri geotermalne bušotine i toplane u Slobomiru i dvije geotermalne bušotine u naselju Popovi i dvije bušotine, na lokaciji jezera Obranak. Do sada je izgrađena prva geotermalna bušotina GD-2, koja je ujedno i prva namjenska geotermalna bušotina u Rpublici Srpskoj i Bosni i Herzegovini. Takođe je završena i prva faza toplotno izmjenjivačke stanice, te su svi postojeći objekti u Slobomiru već priključeni na geotermalno grijanje još od jeseni 2011. godine.

 

Izgradnjom svih gore navedenih bušotina bi se zadovoljile potrebe za toplotnom energijom i toplom sanitarnom vodom planiranih objekata u Slobomiru, a bušotina u Popovima će biti u funkciji proizvodnje povrća, cvijeća, ljekovitog bilja i drugih kultura u staklenicima.

Za eksploataciju geotermalnih voda obezbijeđena je koncesija potpisivanjem ugovora o eksploataciji sa Vladom Republike Srpske na period od 30 godina.

 

Vizija i filozofija razvoja grada Slobomira zasniva se prije svega na poštovanju najviših ekoloških standarda i eksploataciji energije iz obnovljivih prirodnih resursa, te stoga možemo reći da je Slobomir grad bez dimnjaka.

Danas gospoda Pavlović posjeduje deset kompanija u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, koje posluju u različitim oblastima kao što su obrazovanje, bankarstvo, brokerstvo, prehrambena proizvodnja, oblast štampe, upravljanje mostom itd. Kompanija Slobomir posjeduje koncesiju za eksploataciju malomineralne vode za piće, na period od 30 godina, a na osnovu Ugovora sklopljenim sa Vladom Republike Srpske. Izgradnja prve od sedam geotermalnih bušotina je završena januara 2010. godine, a završena su i tri bunara za eksploataciju malomineralne vode.

U toku je izgradnja turističkog i sportsko-rekreativnog kompleksa akva parka, dok su u planu još mnogo projekata poput izgradnje fabrike vode, tržnog centra, stambenih objekata, Pavlovićeve kule, itd. Takođe, postoji veliko interesovanje za ulaganje u unaprijeđenje prehrambene industrije „Sava" kao i razvoja proizvodnje u staklenicima, a sve u cilju boljeg razvoja opštine Bijeljine kao privrednog centra, što već i jeste.

 Cjelokupno zemljište grada Slobomira je u potpunom vlasništvu Kompanije Slobomir i opremljeno je kompletnom primarnom infrastrukturom. Svi navedeni projekti izgradnje su u skladu sa Urbanističkim planom usvojenim od strane nadležnih državnih organa, te ne postoji nikakva zakonska prepreka za izgradnju tih objekata.

Uzimajući u obzir prednosti i potencijale koje grad Slobomir posjeduje, kompanija "Slobomir" nudi ostvarivanje partnerstava sa investitorima koji prepoznaju i podržavaju našu viziju o izgradnji grada Slobomira.

Izgradnja novog biznis grada Slobomira povjerena je Kompaniji "Slobomir" čiji su većinski vlasnici biznismeni Mira i Slobodan Pavlović iz Čikaga. Kompanija je osnovana 1997. godine sa sjedištem u Slobomiru, opština Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

 

 

 

Tuesday the 22nd. Aqua City 2012. Sva prava zadržana.. Best online poker sites - All rights reserved.